ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

V zmysle zákona §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predávajúci:

Názov:                                      ProfiTTsport, s.r.o.

Adresa:                                     Sládkovičova 42

                                               974 05 Banská Bystrica

IČO:                                         47614218

IČ DPH:                                     SK2024001716

Tel:                                          +421 940 999 360

Mail:                                         info@profittsport.sk

 

Spotrebiteľ/Zákazník:

Meno a priezvisko:                      ..................................................

Adresa:                                     ..................................................

                                               ..................................................

Tel:                                          ..................................................

Mail:                                         ..................................................

Účet v tvare IBAN:                      ..................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na kúpu tohoto tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:...............................................................................................................................................................................................................

č. OBJEDNÁVKY/č. FAKTÚRY                   ..................................................................

DÁTUM PRIJATIA OBJEDNÁVKY:               ..................................................................

VRÁTENÝ TOVAR NÁM PROSÍM ZASIELAJTE BEZ DOBIERKY NA HORE UVEDENÚ ADRESU (PREDÁVAJÚCI)

 

Dátum..............................                     PODPIS.............................................

                                                                       (len ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

*Nehodiace sa prečiarknite

 

 

 

 

 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa